ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานการประชุมคณะทำงานในการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
1953
23 ม.ค. 2562
122 ประกาศการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1949
15 ม.ค. 2562
123 เผยแพร่ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2561 ตาม รพบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 ดาวน์โหลดเอกสาร
1974
14 ม.ค. 2562
124 ประกาศการายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1969
10 ม.ค. 2562
125 ประกาศแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
21 ธ.ค. 2561
126 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2047
19 ธ.ค. 2561
127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1972
11 ธ.ค. 2561
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1971
19 พ.ย. 2561
129 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่่วยเจ้าพนักงานธุรการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
2044
16 พ.ย. 2561
130 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2130
07 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20