ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
52
16 ก.ย. 2564
12 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
41
16 ก.ย. 2564
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง ปรับปรุงการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนทางเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
19
14 ก.ย. 2564
14 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
10 ก.ย. 2564
15 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564
22
10 ก.ย. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
28
31 ส.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
39
11 ส.ค. 2564
18 ประกาศมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.ค. 2564
19 ประกาศมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ก.ค. 2564
20 ประกาศแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20