ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1954
02 ก.ย. 2563
82 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
1949
31 ส.ค. 2563
83 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1965
28 ส.ค. 2563
84 ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"" ดาวน์โหลดเอกสาร
1962
26 ส.ค. 2563
85 ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรม โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"" ดาวน์โหลดเอกสาร
1945
19 ส.ค. 2563
86 ประกาศรับสมัครแลัคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" ดาวน์โหลดเอกสาร
1952
11 ส.ค. 2563
87 ประกาศแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) ดาวน์โหลดเอกสาร
29
03 ส.ค. 2563
88 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2015
02 ก.ค. 2563
89 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1946
02 ก.ค. 2563
90 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
1978
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20