ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
16 ก.ย. 2564
2 รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
16 ก.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง ปรับปรุงการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนทางเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ก.ย. 2564
4 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 ก.ย. 2564
5 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564
6
10 ก.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 ส.ค. 2564
7 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ส.ค. 2564
8 ประกาศมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
51
01 ก.ค. 2564
9 ประกาศมอบอำนาจของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ก.ค. 2564
10 ประกาศแบ่งงานและการมอบหมายงานภายในของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19